Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

labellavita
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaever ever
labellavita
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
labellavita
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viajustfeel justfeel
labellavita
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viajustfeel justfeel
labellavita
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaoll oll
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaoll oll
labellavita
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustfeel justfeel
2122 1889
Reposted fromerial erial viaoll oll
5545 ca4e 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaoll oll
1654 6996
Reposted fromdrinkteawiththequeen drinkteawiththequeen viaoll oll
6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakonwalia konwalia
labellavita
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik viasognito sognito
labellavita
3305 897c
labellavita
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viainsanedreamer insanedreamer
labellavita
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viaoll oll
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaever ever
labellavita
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viaever ever
labellavita
9330 7117 500
Warszawa, Muranów
Reposted fromoverdrawn overdrawn viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
Reposted fromsaski saski viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl